Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Charakteristika a uspořádání

ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE

 1. Městská policie (dále jen MP) je orgánem obce, který byl zřízen vyhláškou města č. 1/1992 ze dne 1.7.1992 a upravena byla dodatkem ze dne 11.11.2005.
 2. Městskou policii řídí starosta (§ 3 odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb.,) města Týniště nad Orlicí,  který je nadřízen všem zaměstnancům městské policie.
 3. Velitel  městské policie a určeným strážníkem, kterého Rada města Týniště nad Orlicí pověřila plněním některých úkolů při řízení městské policie, které jsou dále rozvinuty organizačním a pracovní řádem městské policie. Organizační členění městské policie a zařazení jednotlivých strážníků je v pravomoci velitele.
 4. Funkci řídícího a kontrolního orgánu městské policie plní Rada města Týniště nad Orlicí, které velitel městské policie předkládá zprávu o činnosti městské policie.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Základní právní předpisy, které musejí strážníci ovládat k výkonu svých oprávnění.

ZÁKLADNÍ  ÚKOLY

Městská policie :

 1. Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci  působnosti  obce  a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
 2. Spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním  právním  předpisem  s  Policií  České  republiky  (dále  jen „policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků.
 3. Obecní  policie  může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
 4. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona :
  1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  4. se  podílí  v  rozsahu  stanoveném  tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  5. se  podílí  na  dodržování  právních  předpisů  o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  6. se podílí na prevenci kriminality v obci,
  7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  8. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v  působnosti obce,
  9. poskytuje  za  účelem  zpracování  statistických údajů Ministerstvu  vnitra (dále jen  „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

ZÁKLADNÍ  POVINNOSTI

Strážník je povinen :

 1. Při  provádění  zákroků  a  úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník  povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby  osobám  v  souvislosti  s  touto  činností  vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.
 2. Poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto  zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod,  pokud  to povaha  a  okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.
 3. Poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností  podle  tohoto  nebo  zvláštního  zákona  každému,  kdo o ni požádá.
 4. V pracovní době v mezích tohoto nebo zvláštního zákona  provést  zákrok  nebo  úkon,  nebo  učinit jiné opatření, je-li páchán  trestný  čin  nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li  důvodné podezření z jejich páchání.
 5. I  mimo pracovní dobu povinen v mezích tohoto zákona  provést  zákrok,  popřípadě  učinit  jiné  opatření,  zejména vyrozumět nejbližší  útvar  policie,  je-li  páchán  trestný  čin nebo přestupek, kterým  je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Pokud se v tomto případě strážník  neprokazuje  stejnokrojem,  prokáže příslušnost k obecní policii průkazem obecní policie. Jestliže  okolnosti  zákroku  nebo jiného opatření neumožňují, aby strážník  prokázal svoji  příslušnost k obecní policii průkazem obecní policie, prokáže se ústním prohlášením "obecní policie" nebo  "městská policie".  Průkazem obecní policie se strážník prokáže ihned, jakmile  to  okolnosti  zákroku  nebo jiného opatření dovolí.
 6. Při  provádění  zákroku  povinen,  pokud to povaha a okolnosti  zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov „Jménem zákona!“
 7. Při  výkonu  své  pravomoci  prokázat  svou  příslušnost  k  obecní  policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li strážník svou pravomoc  na  území  obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy,  prokáže  se  na  požádání rovněž zmocněním této obce; při zákroku, který  nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí.
 8. Bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob.
 9. Povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán  přestupek  nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.
 10. Oznámení  podle  předchozích dvou odstavců  doložit důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá.
 11. Zachovávat mlčenlivost.
 12. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka. Ústavní soud České republiky ve svém usnesení zn. I. ÚS 263/1997 definoval postavení policie (potažmo obecní policie) a povinnosti občana následovně: „Občané jsou povinni se podrobit výkonu pravomoci veřejného činitele bez ohledu na vlastní soukromý názor. Jsou-li přesvědčeni, že tímto jednáním bylo porušeno jejich právo či jim byla způsobena škoda, mohou se proti takovému postupu veřejného činitele bránit jiným, a to zákonným způsobem. Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, ani žádná jiná právní norma nepřipouštějí, aby občané nejprve hodnotili zákonnost postupu veřejných činitelů, a teprve na základě toho jejich pokynů uposlechli nebo neuposlechli.

ZÁKLADNÍ  OPRÁVNĚNÍ

Strážník je oprávněn :

 1. Požadovat vysvětlení od osob.
 2. Vyžadovat přítomnost na místě určeném strážníkem.
 3. Vyžadovat předložení dokladů ke zjištění skutečného stavu věci.
 4. Vyžadovat od příslušných orgánů údaje z jejich informačních systémů.
 5. Provádět on-line lustrace v evidencích.
 6. Prokázat totožnost, potvrzovat garantovaný stav
 • dokladem totožnosti vydaným státním orgánem (OP, CP, ……)
 • osvědčení o registraci vozidla
 • lékařské potvrzení v souvislosti s řízením vozidla
 • průkazy zvláštních výhod,
 • a další doklady ke zjištění skutečného stavu věci.
 • Předvést osobu.
 • Zastavovat vozidla.
 • Řešit přestupky, o kterých se strážník dozví, zjistit skutečný stav věci a vyřešit:
  • na místě blokovou pokutou
   • Jedná se o přestupky proti :
    • pořádku v územní samosprávě (vyhlášky),
    • státní správě (některá nařízení obce),
    • bezpečnosti a plynulosti silničního provozu :
     • nedovoleným stáním, zastavením,
     • vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou zakázáno,
     • překročením nejvyšší dovolené rychlosti,
     • porušením pravidel jízdy (brusle, lyže, jízdní kola, potahy, zvířata),
     • porušením pravidel chůze, vedení, hnaní, tažení,
     • neoprávněným stáním vozidla v rozporu s nařízením obce (parkovací automaty, parkování nákl. vozidel),
    • některé na úseku ochrany před alkoholem,
    • proti veřejnému pořádku,
    • občanskému soužití,
  1. majetkuoznámením věcně a místě příslušnému správnímu orgánu.
  2. Šetřit  správní delikty, o kterých se strážník dozví o oznámit je věcně a místě příslušnému správnímu orgánu.
  3. Odhalit  trestné činy a oznámit je policii ČR.
  4. Odebrat zbraň.
  5. Odejmout věc.
  6. Zakázat vstup na určená místa.
  7. Otevřít byt nebo jiný nebytový prostor.
  8. Vstupovat do živnostenských provozoven.
  9. Rozhodnout o vyšetření a odvozu osoby na záchytnou stanici.
  10. Provádět dechové zkoušky, zkoušky na toxi a odběry biologického materiálu.
  11. Používat donucovací prostředky, střelné zbraně.
  12. Používat psa.
  13. Omezit osobu na osobní svobodě.
  14. Zpracovávat osobní údaje a poskytovat je zvláštním orgánům.
  15. Pořizovat záznamy z veřejných míst nebo z míst, kde se provádějí zákroky, úkony apod.
  16. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ČLENĚNÍ MĚSTSKÉ POLICIE

   1. Městská policie je organizační složkou města Týniště nad Orlicí a je rozpočtovou organizací.
   2. Členění městské policie
   • Městská policie je členěna na :
   1. vedení MP – velitel MP (vedoucí zaměstnanec)
   2. útvar výkonu – ostatní strážníci (zaměstnanci)
  17. Personální otázky MP řeší pracovník pověřený starostou obce (tajemník) k uzavírání a zpracovávání personální agendy. Může být pověřen i dalšími úkoly ve vztahu k MP vyplývající z jeho postavení statutárního zástupce Města Týniště n/O.
  18. Finanční otázky MP řeší finanční odbor městského úřadu.
  19. Pošta adresovaná městské policii (příp. i pošta určená městské policii) je převzata podatelnou  městského úřadu a je zařazena k převzetí denně ve složce MP.  Pošta je vedena v informačním systému městského úřadu, mimo elektronické pošty, kterou MP přijímá samostatně.
  20. Vedení MP (vedoucí zaměstnanci) je složeno takto:
   1. velitel městské policie
   2. zástupce velitele městské policie – pokud je pověřen  velitelem MP
  21. Útvar výkonu služby
   1. Zajišťuje vlastní výkon služby na katastrálním území města Týniště nad Orlicí, územích přilehlých obcí Křivice, Petrovice n/O, Rašovice, Štěpánovsko a zároveň  na katastrálních území obcí, které uzavřely s městem Týniště nad Orlicí veřejnoprávní smlouvu o vykonávání úkolů daných zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dalších zákonů, řídících aktů a operativních požadavků občanů.
   2. Městská policie sídlí na adrese Smetanova 761, Týniště nad Orlicí.
   3. Velitel MP může pověřit některého ze strážníků plněním některých dalších úkolů.

   ZÁKLADNÍ ŘÍDÍCÍ FUNKCE

   1. Mezi základní řídící funkce městské policie patří:
    1. velitel městské policie,
    2. zástupce velitele městské policie,
    3. velitel směny
   2. Vztahy a postavení strážníků:
    1. velitel městské policie je nadřízen všem strážníkům MP,
    2. zástupce velitele MP v době jeho nepřítomnosti (dlouhodobého charakteru) nadřízen všem strážníkům MP
    3. velitel směny je nadřízen členům své hlídky,
    4. v případě zákroku více strážníků, velí velitel směny.  V případě účastni vyšší funkce, velení přebírá vyšší funkce – pokud řízením neurčí někoho jiného. Vždy platí, že velitel směny podá hlášení nadřízenému o dané situaci, poté nadřízený rozhodne o způsobu řešení, popř. ponechá velení veliteli zásahu,
    5. velitel zásahu je nadřízen strážníkům zúčastněných na zásahu.

   SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY MĚSTSKÉ POLICIE

   Posloupnost velení a vyrozumívání:

   Starosta města
   Velitel Městské policie
    strážník     strážník     strážník


   12.2.2017 10:11:51 - aktualizováno 22.3.2017 20:09:43 | přečteno 1963x | admin.tyniste
    

   první sloupec

   Městská policie Týniště nad Orlicí

   Smetanova 761
   517 21 Týniště nad Orlicí

   druhý sloupec

   E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
   Telefon : +420 494 377 082
   Datová schránka:  nwn2udy

   třetí sloupec

   Číslo účtu pro placení pokut :
   Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
   č. ú. 19-1240103329/0800
   VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
   load