Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Prosinec 2016

Přehled událostí při nichž zasahovala Městská policie Týniště nad Orlicí v prosinci.

Dne 1.12. 2016 v 12:28 hod. přijato telefonické oznámení na linku 156, že v Týništi nad Orlicí v ulici Barákova vytéká u rodinného domu voda. Oznámení prověřeno, vyrozuměn rodinný příslušník majitele nemovitosti a voda unikající z důvodu havárie byla uzavřena.

Dne 2.12. 2016 v 14:40 hod. přijato telefonické oznámení o volném pobíhání psa plemene Německý ovčák, který se má pohybovat po obci Štěpánovsko. Strážníkem na místě učiněn pokus o odchyt psa, avšak tento se nezdařil. Následně zjištěn a vyrozuměn majitel psa, který zajistil okamžité zjednání nápravy. Řešeno blokovou pokutou.

Dne 3.12. 2016 v 18:00 hod. Policie ČR Týniště nad Orlicí požádala o pomoc při zákroku v ulici Okružní, ve vstupních prostorách restaurace „Na Severu“ a v prostoru před touto restaurací, kde má být početná skupina silně podnapilých mužů, kterým pro jejich podnapilost nebyl v restauraci podán alkohol. Nyní se na uvedeném místě zdržují a mají budit veřejné pohoršení. Muži vykázáni ze vstupní chodby do restaurace a následně prováděn dohled nad jejich chováním na veřejných prostranstvích. Narušování veřejného pořádku nebylo zaznamenáno.

Dne 6.12. 2016 v 18:45 hod. městská policie obdržela telefonické oznámení o poškození plastového koše na psí výkaly vhozením petardy (zábavní pyrotechniky) v Týništi nad Orlicí v ulici Okružní. Díky nadstandardnímu oznámení, kdy byl oznamovatelem poskytnut dokonalý popis pachatelů a směr útěku se podezřelé osoby podařilo dopadnout v ulici T.G. Masaryka. Jednalo se o skupinku čtyř mladíků. Vzhledem k věku pachatelů byla věc řešena náhradou způsobené škody a úklidem veřejných prostranství.

Dne 8.12. 2016 v 17:15 hod. v rámci hlídkové činnosti strážníkem v ulici Nádražní spatřena skupina mladíků, kteří zcela ignorovali chodník a šli roztažení po vozovce. Na výzvu strážníka k užití chodníku zareagoval jeden z mladých mužů slovy „Buď ticho!“ a počal odhazovat předměty pod služební vozidlo. V návaznosti na toto bylo strážníkem využito zákonné oprávnění a mladík byl předveden. Z důvodu prokázané podnapilosti bylo rozhodnuto o převozu na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kam byl posléze městskou policií dopraven.

Dne 9.12. 2016 v 21:10 hod. při hlídkové činnosti strážníky spatřena skupinka osob požívajících alkoholické nápoje a kouřící v prostoru zastřešené autobusové zastávky v ulici ČS. Armády. Osoby řešeny pro podezření z přestupku z důvodu kouření na místě zákonem zakázaném. Většina přítomných na vlastní návrh provedla úklid místa a věc byla řešena domluvou. Jeden z přítomných s tímto postupem nesouhlasil a věc byla vyřešena oznámením Komisi pro projednávání přestupků města Týniště nad Orlicí.

Dne 10.12. 2016 v 23:58 hod. hlídka Policie ČR požádala o asistenci strážníků při prověřování oznámení o rozbité výplni okna do Murphys baru na Mírovém náměstí. Úkony policistů počal narušovat značně podnapilý host. Dožadoval se vstupu do prostoru, kam mu byl strážníkem vstup zakázán. Zcela ignoroval výzvy strážníka a v jednání pokračoval. S použitím donucovacích prostředků byl muž zpacifikován a následně dopraven na Protialkoholní záchytnou stanici Hradec Králové, kde byl přijat. Dechovou zkouškou ke zjištění hladiny alkoholu byl naměřen pozitivní výsledek 2,25 ‰. Jednání podezřelého bylo kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a tento byl oznámen Komisi pro projednávání přestupků města Týniště nad Orlicí.

Dne 12.12. 2016 v 07:40 hod. přijato oznámení o psu volně pobíhajícím po ulici Smetanova, kde měl napadnout jiného psa. Strážníkem realizován odchyt psa a následný převoz majitelce. Věc bude projednána jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Dne 15.12. 2016 v 11:50 hod. městská policie obdržela telefonické oznámení, že v městském parku nedaleko bývalé vodárenské věže leží muž ve značně podnapilém stavu. Na místě nalezený muž nebyl vlivem silné podnapilosti schopen kontrolovat své chování a ohrožoval tímto svůj život a zdraví. Dále svým jednáním vzbuzoval veřejné pohoršení. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto o převozu na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kam byl bezprostředně hlídkou městské policie dopraven. Veřejné pohoršení, tedy přestupek proti veřejnému pořádku bude oznámen Komisi pro projednávání přestupků Týniště nad Orlicí.

Dne 16.12. 2016 v 22:35 hod. a v 23:52 hod. bylistrážníci kontaktováni hlídkou Policie ČR s žádostí o pomoc při zákrocích v baru Montana na Mírovém náměstí, kde mělo dojít k fyzickým potyčkám. Situace na místě uklidněna, vlastní delikty řešeny policisty.

Dne 17.12. 2016 v 00:49 hod. oznámil řidič kamionu jedoucího po silnici č. I/ 11 kolem Týniště nad Orlicí, že dva mladíci v bundách s kapucemi právě demolují lampu veřejného osvětlení na cyklostezce mezi Týništěm n.O. a Petrovicemi. Okamžitým výjezdem na místo byla nalezena lampa s přeraženým sloupkem a opodál zastiženi dva mladíci, kteří utíkali směrem na obec Petrovice. Následnými úkony zjištěno, že se jednalo o pachatele poškození veřejného osvětlení. Po náhradě způsobené škody bude věc projednána v blokovém řízení jako přestupek proti majetku.

Dne 17.12. 2016 v 01:12 hod. přijato telefonické oznámení jednoho z hostů baru Montana na Mírovém náměstí, že zde opět došlo ke rvačce, narušení veřejného pořádku a je nutný zákrok policie. Po příjezdu na místo bylo strážníky zjištěno, že zde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma hosty. Pachatel tohoto napadení ve svém agresivním chování pokračoval i po příjezdu hlídky městské policie, zcela ignoroval výzev strážníků a pokračoval v jednání narušujícím veřejný pořádek. Za použití donucovacích prostředků byl agresivní muž předveden do budovy Policie ČR, kde bylo rozhodnuto o převozu na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kam jej strážníci následně dopravili. Událost je prověřována jako přestupek proti občanskému soužití. Po zadokumentování bude věc oznámena Komisi pro projednávání přestupků. 

Dne 19.12. 2016 v 10:45 hod. městskou policií převzat mobilní telefon Siemens C35, který byl nalezen přibližně okolo data 12.12. 2016 v čekárně Chirurgické ambulance na Poliklinice Týniště nad Orlicí. Do současné doby není majitel znám.

Dne 22.12. 2016 v 15:40 a v 15:44 hod. přijata telefonická oznámení, týkající se psa volně pobíhajícího po ulici Turkova a následně o pokousání dívky tímto psem. Pro agresivitu zvířete nebyl možný jeho odchyt. Strážníkovi se jej podařilo zahnat zpět na oplocený dvůr u domu majitele psa. Po odškodnění poškozené ze strany majitele psa byla věc projednána v blokovém řízení. 

11.5.2017 17:19:06 | přečteno 875x | admin.tyniste
 

první sloupec

Městská policie Týniště nad Orlicí

Smetanova 761
517 21 Týniště nad Orlicí

druhý sloupec

E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
Telefon : +420 494 377 082
Datová schránka:  nwn2udy

třetí sloupec

Číslo účtu pro placení pokut :
Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
č. ú. 19-1240103329/0800
VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
load