Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Postavení strážníka

Požadavky a předpoklady pro získání postavení strážníka

1) Strážníkem městské policie se může stát bezúhonný občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona. Mezi základní požadavky patří:

 1. úspěšné absolvování fyzických testů, psychotestů a přijímacího pohovoru,
 2. dokončené úplné střední vzdělání,
 3. spolehlivost,
 4. bezúhonnost

Psychologické vyšetření je prováděno odborníkem v oboru psychologie a trvá 5 – 8 hodin.

Přijímací pohovor je prováděn komisí, kterou jmenuje starosta obce.

Tělesná způsobilost

Posouzení fyzické způsobilosti

 1. Postup při posuzování fyzické způsobilosti uchazečů o přijetí k Městské policii Týniště nad Orlicí.
 2. Cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností a dovedností uchazeče. Tato úroveň musí být srovnatelná alespoň s průměrnou tělesnou zdatností populace.
 3. Prověření fyzické způsobilosti je organizováno formou testů tělesné zdatnosti.
 4. Pro hodnocení uchazeče se používá klasifikace :
 • splnil podmínky fyzické způsobilosti k přijetí
 • nesplnil podmínky fyzické způsobilosti k přijetí
 • Při vyhodnocování dosažených výsledků se přihlíží k věku uchazeče .
 • Kritéria pro konečné hodnocení testů tělesné zdatnosti uchazeče :
 • MUŽI

  ŽENY

  21 - 29

  30 - 39

  40 - 50

  21 - 29

  30 - 39

  40 -60*

  min. body

  ČLUNKOVÝ BĚH

  11,9

  13,1

  14

  14

  15,2

  17

  18

  KLIKY

  30

  23

  18

  15

  12

  9

  15

  SESTAVA S TYČÍ

  23

  27

  29

  23

  26

  28

  21

  SED-LEH

  43

  36

  33

  32

  26

  24

  18

  BĚH NA 12 min.

  2 200

  2 100

  2 000

  2 000

  1 900

  1 750

  18

  PLAVÁNÍ 100 m.

  2:21

  2:26

  2:39

  2:35

  2:42

  2:58

  15

  součet :

  117

  min. počet bodů :

  130

  Osoba blížící se věku 60 let se použije přiměřeně. Podmínkou splnění celé baterie testů je dosáhnout minimálního počtu bodů , s tím že v žádném z jednotlivých testů nesmí být výkon pod hranicí minima, které je uvedeno v tabulce.
 • Nesplní-li uchazeč uvedené požadavky testů kondiční zdatnosti, může testy opakovat, ne však dříve než za jeden měsíc. Testy se musí opakovat v plném rozsahu.
 • Testy tělesné zdatnosti se provádějí v odpovídajícím sportovním oblečení a obuvi.
 • Bezúhonnost

  Bezúhonným pro účely zákona o obecní policii není ten,

  1. kdo  byl  pravomocně  odsouzen  pro  úmyslný trestný čin nebo byl v posledních  5  letech pravomocně  odsouzen  pro trestný čin spáchaný z nedbalosti,  jestliže  jeho  jednání,  kterým spáchal trestný čin, je v  rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
  2. jehož  trestní  stíhání  pro  úmyslný  trestný  čin bylo na základě  pravomocného  rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí  ještě  neuplynulo  5  let,  je-li  jednání,  kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
  3. jehož  trestní  stíhání  pro  úmyslný  trestný  čin bylo pravomocně  podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být  rozhodnuto,  že  se  osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním  řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném  odložení  podání  návrhu  na  potrestání  a  od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo  5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu  s posláním strážníka podle tohoto zákona,
  4. kdo  v  čestném  prohlášení  podle násl. odstavce uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

  Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle předchozího odstavce  písm. a)  se  prokazuje  výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.  Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání  strážníka  čestným  prohlášením,  které  nesmí být starší 3 měsíců.

  Uchazeč  o  zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen osobě,  která  jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích do  15  dnů ode dne zahájení trestního stíhání písemně oznámit, že proti  němu  bylo  zahájeno  trestní  stíhání. K oznámení připojí kopii usnesení  o  zahájení  trestního  stíhání  nebo  v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který jej vydal.

  Spolehlivost

  Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku

  1. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
  2. na úseku obrany České republiky,
  3. proti veřejnému pořádku,
  4. proti občanskému soužití,
  5. proti majetku,
  6. na  úseku  zemědělství,  myslivosti  a  rybářství  spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně  zasáhl  do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva  anebo  úmyslně lovil  zvěř  nebo chytal ryby v době hájení,
  7. na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel zákaz  stanovený  právními  předpisy na úseku zbraní a střeliva  podle zvláštního  právního předpisu^),  nebo h) podle následujícího odstavce jako uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel, nebo strážník tím, že nesplní oznamovací povinnost ohledně spolehlivosti a  bezúhonnosti,
  8. jestliže  jeho  jednání,  kterým  spáchal  přestupek,  je  v  rozporu s  posláním strážníka podle zákona o obecní policii.

  Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku je  splněna,  jestliže  rozhodnutí  o odpovědnosti za některý z přestupků  uvedených v odstavci 1 nabude právní moci před  uplynutím 3 let ode dne, kdy  nabylo  právní  moci  jiné  rozhodnutí o odpovědnosti za některý z  těchto přestupků spáchaných týmž pachatelem.

  Spolehlivým  pro  účely  tohoto  zákona  není  dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení v bodě 1.

  Spolehlivost  prokazuje  uchazeč  o  zaměstnání  strážníka čestným  prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

  Čekatel  nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, do 15 dnů písemně oznámit skutečnost,  že  byl  pravomocně   uznán  vinným  ze  spáchání přestupku  uvedeného v odstavci 1.K  oznámení  podle  odstavce  5  se  připojí  kopie  rozhodnutí  o přestupku.

  Zdravotní způsobilost

  Zdravotní způsobilost  posuzuje  poskytovatel  pracovně-lékařských služeb. Ministerstvo  v  dohodě  s  Ministerstvem  zdravotnictví  stanoví vyhláškou  seznam  tělesných  a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost  uchazeče  o  zaměstnání  strážníka, čekatele nebo strážníka  pro  výkon  zaměstnání,  obsah  a  termíny lékařských vyšetření a dobu platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.

  Odborná způsobilost

  Strážník každé 3 roky vykonává zkoušku z odborné způsobilosti. Odbornou  způsobilost čekatele a strážníka ověřuje zkušební komise  ministerstva  formou zkoušky. Zkušební komise ministerstva je složena z předsedy  a  dalších  členů.  Členství  ve zkušební komisi je podmíněno vysokoškolským vzděláním v oblastech zahrnutých do  odborných předpokladů strážníka ověřovaných podle odstavce 5.

  Strážník každé 3 roky vykonává zkoušku z odborné způsobilosti a  to  nejpozději  měsíce před skončením  platnosti  osvědčení  ve specializovaném školicím zařízení s akreditací  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo v obdobném zařízení obecní policie.

  Obec je povinna zabezpečit výcvik čekatele a strážníka k používání služební zbraně a  donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle zákona o obecní policii nebo zvláštního  zákona (dále jen „výcvik“). Výcvik se provádí ve specializovaných zařízeních. Na základě dohody mezi obcí a policií může výcvik provést  policie.

  Zkouška  se  koná  v  jeden  den  a  sestává  ze  dvou  samostatně vykonávaných a  hodnocených částí:

  1. písemné, tvořené testem, kterou se ověřují znalosti právní úpravy v  rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie,
  2. ústní, spočívající v pohovoru, kterou se ověřují schopnosti aplikace teoretických znalostí.

  Čekatel nebo strážník úspěšně vykoná zkoušku splněním podmínek obou  částí zkoušky.

  Pokud čekatel nebo strážník neuspěje u zkoušky, zašle ministerstvo protokol  o zkoušce  obci  s  vyznačením těchto skutečností. Čekatel a strážník  je  oprávněn zkoušku,  u které neuspěl, dvakrát opakovat bez podání  přihlášky.  Termín opakování zkoušky určí ministerstvo tak, aby se  konala  nejdříve  měsíc  a nejdéle tři měsíce ode dne jejího konání nebo  prvého  opakování.  Termín a místo konání opakované zkoušky sdělí ministerstvo obci nejméně 15 dnů předem poslední neúspěšné  zkoušky.

  Ministerstvo stanoví vyhláškou

  1. rozsah odborných předpokladů čekatele a strážníka,
  2. zkušební řád,
  3. náležitosti přihlášky ke zkoušce,
  4. rozsah výcviku čekatele a strážníka,
  5. náležitosti protokolu o zkoušce.

  2)  Další požadavky k přijetí do funkce strážníka jsou:

  1. vlastnictví řidičského oprávnění sk. „B“
  2. strážník městské policie se nesmí v pracovní době jakkoli politicky angažovat,
  3. souhlas uchazeče se zjištěním pověsti (jak před přijetím do pracovního poměru, tak po celou dobu pracovního poměru).
  4. komunikační schopnosti a znalosti práce na PC
  5. samostatnost, rozhodnost a flexibilita

  Nezbytným dokladem pro výkon funkce strážníka je získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Do doby získání tohoto osvědčení je zaměstnanec městské policie  zařazen jako „strážník – čekatel“. Pro přímý výkon služby je nezbytné získat zbrojní průkaz skupiny D - k výkonu zaměstnání nebo povolání.

  Pracovní poměr začíná dnem stanoveným v pracovní smlouvě mezi městem Týniště n/O a zaměstnancem městské policie, která obsahuje především:

  1. sjednaný druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán,
  2. místo výkonu práce,
  3. den nástupu do zaměstnání,
  4. zkušební dobu ve stanoveném rozsahu.

  OMEZOVACÍ POVINNOSTI

  1. Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Vedlejší pracovní činnost, která je shodná s hlavní pracovní činností se nepovoluje. Za jinou výdělečnou činnost se považuje soukromé podnikání na základě živnostenského listu nebo koncesní  listiny.
  2. Zaměstnanec je při výkonu jiné výdělečné činnost povinen dbát o to, aby nejednal v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, nevyužíval a nezneužíval poznatky a informace včetně  výsledků práce dosažených při výkonu pracovní činnosti.
  3.  Zaměstnavatel může udělený souhlas písemně odvolat. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit, způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
  4. Při  zákroku  proti  zjevně  těhotné  ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě  se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15  let nesmí strážník použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný  obdobně  dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný  prostředek,  psa,  úderu služební  zbraní,  hrozby  namířenou služební zbraní,  varovného výstřelu ze služební zbraně a služební zbraně, vyjma  případů,  kdy  útok  těchto  osob bezprostředně ohrožuje život a zdraví strážníka nebo jiných osob nebo hrozí větší škoda na majetku a nelze-li nebezpečí odvrátit jinak.

  OHLAŠOVACÍ  POVINNOSTI

  1. O  každém  použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně je strážník povinen  vyrozumět  bez  zbytečného odkladu osobu, která řídí obecní policii (starosta a pověřený strážník) a sepsat úřední záznam.
  2. Dojde-li  při  použití donucovacích prostředků nebo psa ke zranění  nebo  usmrcení osoby  anebo ke škodě nikoli nepatrné^ je starosta, nebo  určený  strážník  povinen neprodleně vyrozumět nejbližší útvar policie.
  3. Starosta,  jiný  člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce  řídit  obecní policii  nebo určený strážník podle § 3 odst. 2 je povinen neprodleně vyrozumět nejbližší útvar policie o použití služební zbraně.
  12.2.2017 10:13:08 | přečteno 2693x | admin.tyniste
   

  první sloupec

  Městská policie Týniště nad Orlicí

  Smetanova 761
  517 21 Týniště nad Orlicí

  druhý sloupec

  E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
  Telefon : +420 494 377 082
  Datová schránka:  nwn2udy

  třetí sloupec

  Číslo účtu pro placení pokut :
  Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
  č. ú. 19-1240103329/0800
  VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
  load