O nás

Městská policie Týniště nad Orlicí je výkonným orgánem místní samosprávy. Zřizuje a ruší ji Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí obecně závaznou vyhláškou. Podřízena je starostovi města a za její chod je odpovědný velitel městské policie.

LOREM IPSUM Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Činnost strážníků je upravena zákonem č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílí se v rozsahu stanoveném příslušnými zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

Na základě veřejnoprávní smlouvy může Městská policie vykonávat svou činnost i na území obce, která Městskou policii sama nezřídila. V případě MP Týniště nad Orlicí se jedná o veřejnoprávní smlouvu s obcí Albrechtice nad Orlicí.

Městská policie Týniště nad Orlicí je v současné době tvořena 4 strážníky. Strážník při výkonu své pravomoci prokazuje svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce. Odznak strážník nosí na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem městské policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí levého rukávu.

Územní působnost:

  • katastr města Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko a chatová oblast Suté Břehy, Petrovice, Křivice, Rašovice
  • na základě veřejnoprávní smlouvy katastr obce Albrechtice nad Orlicí